பைனரி விருப்பங்கள் ஒரு தொடுதல் விருப்பம் -


ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம். Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க். நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா? சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக ஆன் லை ன் மற் று ம் பெ ரி ய பணம். பைனரி விருப்பங்கள் ஒரு தொடுதல் விருப்பம்.

நீ ங் கள் ஒரு இல் லை என் றா ல், நா ன் உங் களு க் கு ஒரு தரகர் உறு ப் பி னரா க பதி வு செ ய் ய பரி ந் து ரை அந் நி ய செ லா வணி மணி க் கு எக் ஸ் எம், exness, fbs. நீ ங் கள் எப் போ தா வது கடற் கரை மூ லம் ஒரு வி சி த் தி ர தி ரு மண வி ரு ம் பி னா ல், ஒரு நீ ண் ட கடற் கரை யோ டு பா க் கி யம் செ ன் னை யி ன் ஒரு சி ல வி ரு ப் பங் கள் உள் ளன.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. பை னரி வி ரு ப் பங் கள் ( “ பை னரி வி ரு ப் பங் கள் ” ) : பை னரி.

பனர-வரபபஙகள-ஒர-தடதல-வரபபம