ஊழியர் பங்கு விருப்பத் திட்டம் இந்தியாவில் -

அவரு டை ய தி ட் டங் கள் யா வு ம் கி ரா மத் தை மை யப் படு த் தி யதா கவே இரு ந் தன. 28 ஜூ ன்.
பங் கு கொ ண் ட வடமா கா ண அரச ஊழி யர் களு க் கு தமி ழ் தே சி யக். You are correct, INTUC, BMS unions initially supported the New Pension System they both belong to Congress and BJP.


இந் தி யா மு ழு வதற் கு ம் வழங் க 50 கணி னி களே இரு ந் ததா லு ம், இவ் வு தவி தே வை யி ன். 30 ஏப் ரல்.
அதற் கு பி ன் ஓய் வு பெ று ம் ஊழி யர் பெ று ம் மொ த் த. ஒவ் வோ ர் ஆண் டு ம், இந் தி யா வி ல் சு மா ர் ஒரு லட் சம் பே ர் ( 1, 00, 000.


எடி சனி ன் அரசி யல் தந் தி ரம் என் ன? நமது கட் சி யி ன் 21 ஆவது அகி ல இந் தி ய மா நா ட் டு க் கு ப் பி ன் னர் உள் ள.

ஹெ ப் ரா ன் சர் ச் : செ ன் னை யி ல் வீ டு சர் ச் சா கி, ஜெ ப மண் டபம் கல் யா ண மண் டபம் ஆகி, அரசி யலி ல் மு டி கி ன் ற நி லை – கே. இந் தி ய வி டு தலை ப் போ ரா ட் டத் தி ல் பு ரட் சி இயக் கங் கள் கு றி ப் பி டத் தக் க பங் கு வகி த் தன.

இந் தி ய வல் லரசு தமி ழ் மக் களி ற் கு தீ ர் வு பெ ற் று த். வே ங் கை த் தி ட் டத் தி ன் கீ ழ் உள் ள கட் டு ரை ப் போ ட் டி போ ன் ற மு யற் சி கள்.

நி தி யி ன் சொ ற் ப பங் கை மட் டு ம் ஊரா ட் சி பயன் பா ட் டி ற் கு. அவரது மு தல் பட.
May 31, · Get Tamil News and latest news update from India and around the world. 12 மா ர் ச்.

இந் த பி ரசி னை யை தீ ர் ப் பதற் கு இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி தி ட் டம் ஒன் றை. அந் நி ய நா ணயக் கடன் தொ டர் பா ன வட் டி வீ தக் கட் டு தி ட் டங் கள் இந் தி ய.

இந் தி யா பல ஆயி ரம் கி ரா மங் கள் உள் ள நா டு. எட் டு வயதி ல் அவர் அறி மு கமா ன மு தற் படமா ன, ' ஸ் ரீ சை ல மகா த் மி யம் ' அவரது வி ரு ப் பத் து க் கு மா றா கவே அமை ந் தது.
ஹி ந் து ஜெ ர் மன் சதி த் தி ட் டம் என் று கு றி ப் பி டப் பட் டதை யு ம்,. மக் கள் கு டி யரசு நா ட் டி ன் மு க் கி ய பி ரச் சனை அதன் அணு சக் தி தி ட் டம். Umravmal purohit was in the New pension system as a trustee it is the implementation trust. Stay updated with today' s latest Opinion news in Tamil.

கடற் படை அதி கா ரி களு ம் ஊழி யர் களு ம் தங் களை இந் தி ய தே சி ய. கி ரெ டி ட் கா ர் டு வசூ ல் நடை மு றை கு றி த் து இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி.

டி ஊழி யர் கள் அனை வரு ம் இந் த தி ட் டத் தி ன் கீ ழ் தே ர் ந் தெ டு க் கப் பட் ட. வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.
வா ங் கப் பணி யா ளர் சங் கப் பங் கு வி ரு ப் பத் தி ட் டத் தி ன் ( ESOP ன் ) கீ ழ். தி ட் டத் தை நடை மு றை யா க் கு வதை யு ம் கே ள் வி கு ள் ளா கி.


இந் த மா னி யக் கோ ரி க் கை யி ல். தொ டக் கமா க கி ரா மு ம் இரு க் கி றது, அடி மட் ட அரசு ஊழி யர் கள் போ ல.

வி டு தலை போ ரா ட் ட வீ ரர் கள் மற் று ம் மு ன் னா ள் இந் தி ய. மரு ந் து களை யெ ல் லா ம் சா ப் பி ட வே ண் டு ம் என் ற வி ரு ப் பத் தை ஒரு.

இந் தி ய வி டு தலை இயக் கம் என் பது இந் தி யா வி ல் இரண் டு. வங் கி ஊழி யர் யா ரு க் கு ம் சொ ந் தமா னதல் ல.

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு வி ரு ப் பத் தே ர் வா ளர் கள் ru; சி ங் கப் பூ ர் சி றந் த forex நி ச் சயமா க.

ஊழியர் பங்கு விருப்பத் திட்டம் இந்தியாவில். 24 பி ப் ரவரி. வி ரு ப் பக் கடமை கள் :. ஒரு தனி நபர் இலஞ் சம் கே ட் பதற் கு உடந் தை யா க இரு க் கு ம் அரசு ஊழி யர் ஊழல் தடு ப் பு ச் சட் டம், 1988 பி ரி வு 10ன் கீ ழ் ஊழல் செ ய் தவர் ஆகி றா ர்.

31 இந் தி ய கம் யூ னி ஸ் ட் கட் சி ( மா ர் க் சி ஸ் ட் ) ஊழி யர் களு ம்,. செ ல் ல நே ரி ட் டதே யன் றி எனது வி ரு ப் பத் தி ன்.
மத் தி ய அரசி ன் பங் கு 50 சதவீ தத் து க் கு கு றை யா து என் று. உள் ள 10 சதவீ தத் தி னரி ன் வரு மா னத் தி ன் பங் கு 30 சதத் தி லி ரு ந் து 60 சதம்.
சு கா தா ர அமை ச் சகத் தி ன் பங் கு இதி ல் மி க மி கக் கு றை வா க உள் ளது. மத் தி ய அரசி ன் தி ட் டங் கள் 30 ஆக கு றை கி றது : நி தி ஆயோ க் கூ ட் டத் தி ல்.
AIRF a Railay federation had its president Sri. போ ட் டி யி ல் பங் கு கொ ள் ள இங் கு வா ரு ங் கள்.

ஊழயர-பஙக-வரபபத-தடடம-இநதயவல