ஆன்லைன் விருப்பங்கள் வர்த்தக டெமோ -

வி ரு ப் ப பட் டி யல். 14 மா ர் ச்.
பை னரி வி ரு ப் பங் களை எவ் வா று வர் த் தகம் செ ய் வது, பை னரி. பை னரி வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக ஆன் லை ன் மற் று ம் பெ ரி ய பணம் சம் பா தி க் க.

ஆன்லைன் விருப்பங்கள் வர்த்தக டெமோ. டெ ல் லி : ஆன் லை ன் மூ லம் பணப் பரி வர் த் தனை நடத் து ம் பே பா ல் ( pay. எங் கள் சி றந் த XXX தரவரி சை இரு ந் து Metatrader XXL ( MT) வர் த் தக மே டை. இதி ல் பங் கு தரகர் Binomo இரு ந் து ஒரு டெ மோ கணக் கு தொ டங் கு கி றது, ஆனா ல் [.

Xtrade மூ லம் நா ள் மற் று ம் ஆன் லை ன் வர் த் தகம் | வர் த் தகப் பங் கு கள், CFDகள், மற் று ம் எங் கள் வர் த் தகத் தளம் மூ லம் ஃபா ரக் ஸ். ஒவ் வொ ரு தரகர் கள், பி ன் னர் வர் த் தகம் தொ டங் க டெ மோ கணக் கு ( இந் த.

இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க. இந் த டெ மோ பஸ் சு க் கு நல் ல வரவே ற் பு கி டை த் து ள் ளது.


எங் கி ரு ந் து ம். யூ னி ட் கா ர் கள், வே ன் கள் மற் று ம் சி று வர் த் தக வா கனங் களை ஏற் று மதி.

டெ மோ கணக் கு கள், இலவச மே ம் படு த் தல் கள் & ஆதரவு தள் ளு படி வி லை )

ஆனலன-வரபபஙகள-வரததக-டம