பிர்மிங்ஹாம் விமான நிலையத்தில் அந்நிய செலாவணி -

அந் நி ய தா க் கத் தி லி ரு ந் து வி டு படு வதற் கா க இலங் கை வி மா ன சே வை. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. இது பரோ சூ.
– மத் தல ரா ஜபக் ஷ சர் வதே ச வி மா ன நி லை யம் தி றக் கப் பட் டது. பிர்மிங்ஹாம் விமான நிலையத்தில் அந்நிய செலாவணி.
வி மா ன நி லை யம் அல் லது வா னூ ர் தி நி லை யம் அல் லது பறப் பகம் என் பது பறனை கள் ( வி மா னங் கள் ) அல் லது உலங் கூ ர் தி கள் வா னே றவோ. நா டு மு ழு வது ம் வி மா ன நி லை யங் களி ல் பயணி கள் நீ ண் ட வரி சை யி ல் கா த் தி ரு ப் பதை த் தவி ர் க் கு ம் நோ க் கத் தி ல் டி ஜி யா த் ரா என் ற.

பரோ வி மா ன நி லை யம் ( ஐஏடி ஏ: PBH, ஐசி ஏஓ: VQPR), பூ ட் டா னி ல் அமை ந் து ள் ள ஒரே பன் னா ட் டு வி மா ன நி லை யம் ஆகு ம்.
பரமஙஹம-வமன-நலயததல-அநநய-சலவண