ஆன்லைன் அந்நிய செலாவணி அரட்டை -

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 22 செ ப் டம் பர்.
ஆன்லைன் அந்நிய செலாவணி அரட்டை. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

10 செ ப் டம் பர். சொ ந் த.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. 4 டி சம் பர்.

தமி ழகத் தி ல் ஆன் லை ன் வர் த் தகத் தா ல் பரு ப் பு உள் ளி ட் ட. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

பி ரகா ஷ் ரா ஜி ன் ' அரட் டை அரங் க' த் தி ல் கே ட் டி ரு க் கக் கூ டு ம். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
30 செ ப் டம் பர். அந் நி ய செ லா வணி தே ய் ந் து நி ன் று போ கி றது.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. கடந் த.
14 ஜனவரி.

ஆனலன-அநநய-சலவண-அரடட