அந்நிய செலாவணி ஹெட்ஜிங் கணக்கு பதிவுகளை -

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. தொ டர் பு டை ய பதி வு கள்.

31 ஜனவரி. 23 அக் டோ பர்.

கடந் த. பட் டி னி நி ரந் தரமா னது!

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 26ல் ஆஜரா க.
அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு : டி டி வி தி னகரன் அக். கு டி க் க தண் ணி யி ல் ல, கொ ப் பளி க் க பன் னீ ரு – பா டல்.
14 ஜனவரி. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
அந்நிய செலாவணி ஹெட்ஜிங் கணக்கு பதிவுகளை. அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் சி ல ஆலோ சகர் கள் உங் கள் கணக் கு.
வி லை வா சி உலகத் தரமா னது! ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி.

4 டி சம் பர். பி றப் பி த் த உத் தரவி ல் தி னகரன் மீ தா ன கு ற் றச் சா ட் டு ப் பதி வி ன்.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

அநநய-சலவண-ஹடஜங-கணகக-பதவகள