திறந்த வீச்சு பிரேக்அவுட் வர்த்தக அமைப்பு pdf -

அப் போ து 23 நா டு கள் இணை ந் து பொ து வா ன வர் த் தக பரி வர் த் தனை ஒப் பந் தம் ( கா ட் ) என் ற அமை ப் பு உரு வா க் கப் பட் டது. 5 ஜனவரி.

இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள். உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல்.
3 வர் த் தகம் மற் று ம் சு ங் கவரி க் கா ன பொ து ஒப் பந் தம். திறந்த வீச்சு பிரேக்அவுட் வர்த்தக அமைப்பு pdf. 25 டி சம் பர். வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு.
சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம். மு தலா ளி த் து வ அமை ப் பு அடி க் கடி நெ ரு க் கடி யி ல் சி க் ககொ ள் ளு ம்.

மு தலா ளி யமு ம் அதன் அங் கங் களா ன உலக வங் கி, உலக வர் த் தக. 1948- ம் ஆண் டு.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

தறநத-வசச-பரகஅவட-வரததக-அமபப-PDF