அந்நிய செலாவணி மோசடி வெற்றி -


தொ ழி ல் நு ட் பம். 1 ஆகஸ் ட்.

அன் னி யச் செ லா வணி வழக் கி ல் தா ன் சி ங் கப் பூ ர் நா ட் டி ன் கு டி மகன் என. ஐஎஸ் எல் : கடை சி நே ரத் தி ல் வெ ற் றி யை நழு வவி ட் ட டெ ல் லி டயனமோ ஸ்!

Tamil News App உடனு க் கு டன். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி டி வி தி னகரனு க் கு.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 16 நவம் பர்.

கடந் த. Lights மோ டி அமை ச் சரவை யி ல் அதி மு க?
14 ஜனவரி. இது மட் டு மி ன் றி, டி டி வி தி னகரன் மீ து அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு உள் ளது ம் கு றி ப் பி டத் தக் கது.

21 ஆகஸ் ட். Lights தி னகரன் மீ தா ன அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு வி சா ரணை ஒத் தி வை ப் பு.

ஒடி ஸா மா நி லத் தி ல் வி மா னப் படை க் கு சொ ந் தமா ன ஏவு தளத் தி ல் இரு ந் து. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

பழனி சா மி தலை மை யி லா ன அரசை 18 பி ப் ரவரி - இல் சட் டமன் றத் தி ல் வெ ற் றி பெ றச் செ ய் ததி ல் டி. அந்நிய செலாவணி மோசடி வெற்றி.


இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. ஒடி ஸா - அஸ் தி ரா ஏவு கணை சோ தனை வெ ற் றி.
26 அக் டோ பர். 4 டி சம் பர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.
செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. 23 அக் டோ பர்.

1996- ஆம் ஆண் டி ல் இவர் மீ தா ன அந் நி ய செ லா வனி மோ சடி வழக் கி ல்.

அநநய-சலவண-மசட-வறற