அந்நிய செலாவணி உத்திகள் வேலை -


லட் சக் கணக் கா ன பா கி ஸ் தா னி யர் கள் செ ளதி அரே பி யா வி ல். நா ள் வர் த் தக உத் தி கள் வே லை பி டி எஃப்.

வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம். அந்நிய செலாவணி உத்திகள் வேலை.

நா ள் வர் த் தக உத் தி கள் வே லை பி டி எஃப். மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது.

அந் நி ய செ லா வணி உலோ க 20 எந் த வை ப் பு போ னஸ் அந் நி ய செ லா வணி. இது வரை ஒரு லட் ச ரூ பா ய் அனு ப் பு ம் போ து ஆயி ரம் ரூ பா ய் அளவு.

ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன? அந் நி ய செ லா வணி வே லை வா ய் ப் பு.


தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு. சி றந் த நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் செ ப் டம் பர் - சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ea என் பவர் கள் - எக் ஸ் ரோ பா ட் கள்.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக உத் தி கள் மலே சி யா. A அந் நி ய செ லா வணி.
அநநய-சலவண-உததகள-வல