நீங்கள் வர்த்தக வர்த்தக பைனரி விருப்பங்களை இழக்க முடியும் -

எனவே, நீ ங் கள் உங் கள் வர் த் தக தி றன் மி ன் னூ டடம் வே ண் டு ம் மற் று ம் வரம் பற் ற வர் த் தக அனு பவி க் க என் றா ல், ரே ா பே ா வர் த் தக இன் று. நீங்கள் வர்த்தக வர்த்தக பைனரி விருப்பங்களை இழக்க முடியும்.

நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா? ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம்.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் வோ ர் டெ க் ஸி ன் வர் த் தக மூ லோ பா யம் இன். Ottima l' idea della traduzione.

ஸ் கே பர் ஃபா ரெ க் ஸ் தொ ழி ற் சா லை.

நஙகள-வரததக-வரததக-பனர-வரபபஙகள-இழகக-மடயம