விருப்பம் வர்த்தக விலை மற்றும் ஈரானின் sinclair மூலம் மாறும் திறன் உத்திகள் மற்றும் நுட்பங்கள் - Sinclair

Sinclair Research Ltd är ett företag grundat av Clive Sinclair. I don' t have a Z88, but I love laptops in this monolithic, almost slate- like form factor.

விருப்பம் வர்த்தக விலை மற்றும் ஈரானின் sinclair மூலம் மாறும் திறன் உத்திகள் மற்றும் நுட்பங்கள். The service department; Enderby' s Mill; The Sinclair guarantee and service; Sinclair Radionics Technical Advice; Spares; Sinclair Radionics at the shows; A tragic accident; Project 605; Sinclair Z50 amplifier; Sinclair PZ8.

En 1980 Clive Sinclair. Sinclair Research Ltd es una compañía de electrónica fundada por Sir Clive Sinclair en Cambridge, ( Inglaterra, Reino Unido).

[ 1] It was the culmination of Sir Clive Sinclair' s long- running interest in electric vehicles. He makes specific note of the Z88' s relationship to Sir Clive Sinclair of Sinclair Research fame. Företaget startades ursprungligen år 1961 under namnet Sinclair Radiotronics och tillverkade till att börja med hifi- byggsatser. Although widely described as an.


Creada originalmente en 1973, no adoptó el nombre de Sinclair Research hasta 1981. The Sinclair C5 is a small one- person battery electric velomobile, technically an " electrically assisted pedal cycle".

If you have one you' d like to get rid of, I' m all. Senare började Clive Sinclair med att konstruera.
வரபபம-வரததக-வல-மறறம-ஈரனன-SINCLAIR-மலம-மறம-தறன-உததகள-மறறம-நடபஙகள