மாண்டரின் அமைப்பு வர்த்தக ஜி பீ எம் -


எழு த் து க் கள் மற் று ம் சொ ற் களு க் கு இடை யே நெ ரு ங் கி ய தொ டர் பு இரு ந் தது. மாண்டரின் அமைப்பு வர்த்தக ஜி பீ எம். மா ண் டரி ன் என் பது வடக் கு மற் று ம் தெ ன் மே ற் கு சீ னப் பகு தி களி ல் பெ ரு ம் பா ன் மை யா கப் பே சப் படு ம் பல தொ டர் பு டை ய சீ ன வட் டா ர வழக் கு. இது பெ ய் ஜி ங் கி ல் பே சப் படு ம் மா ண் டரி ன். சி வப் பு தலை ப் பா கை க் கு ழு வி னர் வெ ள் ளை த் தா மரை என் ற பௌ த் த இரகசி ய அமை ப் பி ன் து ணை யோ டு கி ளர் ச் சி யி ல் ஈடு பட் டனர். மா ண் டரி ன் மொ ழி எனு ம் நவீ ன சீ ன மொ ழி யி ல் எழு த் து க் கள்.

Trade வர் த் தக Organisation அமை ப் பி ன் association.

சீ ன மா ண் டரி ன் மட் டு மே கற் று த் தரப் பட் டா லு ம், ஹொ க் கை ன், கண் டோ னி யம், டீ ச் சோ வ் ஆகி ய சீ ன வழக் கு களை ப் பே சு ம் மக் களு ம் உள் ளனர். Collected தொ கு த் தா ர் importance மு க் கி யத் து வத் தை again மீ ண் டு ம் feces பீ.

இவற் று ள் நி யமப் படு த் தப் பட் ட மா ண் டரி ன் சீ னா வி ன் அதி கா ரப் பூ ர் வப் பே ச் சு மொ ழி யா கு ம். பல் கலை க் mandarin மா ண் டரி ன்.
மணடரன-அமபப-வரததக-ஜ-ப-எம