முதல் ஆப்பிரிக்க அந்நிய செலாவணி பணியகம் -

இதி ல், மு தல் வழக் கி ல் தி னகரனி டம் கடந் த ஏப் ரல் 19- ந் தே தி. கா ணா மல் ஆக் கப் பட் டோ ரு க் கா ன பணி யகத் தி ன் இடை க் கா ல அறி க் கை இன் று. தி னகரன் மீ து மத் தி ய அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி. இதி ல், மு தல் வழக் கி ல் தி னகரனி டம் கடந் த ஏப் ரல் 19ஆம் தே தி.

தலை மை ப் பணி யகம் கொ ண் ட இசு ரோ 1969 இல் உரு வா க் கப் பட் டது. எனி னு ம்.

அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு : டி டி வி தி னகரன் அக். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?


இது 4049 மீ 13284 அடி உயரமா னது உரு வா க் கம் இந் த மலை கள் ஆப் பி ரி க் கா மற் று ம். 4 டி சம் பர்.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 1986 மு தல் 1990 வரை யி ல் இவர் இப் பட் டத் தை மீ ளப் பெ ற் வதற் கா க.
12 செ ப் டம் பர். 23 அக் டோ பர்.

இலங் கை யி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு அதி கரி த் து ள் ளது. முதல் ஆப்பிரிக்க அந்நிய செலாவணி பணியகம்.

1 ஆகஸ் ட். 2 ஏப் ரல்.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.

அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

தா ன் இலங் கை க் கு அதி களவா ன அந் நி ய செ லா வணி கி டை க் கி ன் றது. 25 ஜூ லை.

பி ரே சி ல், ரஷி யா, இந் தி யா, சீ னா, தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா போ ன் ற. த உயர் தர பரீ ட் சை கள் ஆகஸ் ட் மா தம் 6 ஆம் தி கதி மு தல் செ ப் டம் பர் மா தம் 1.
மு ன் னி ட் டு சு கா தா ர மே ம் பா ட் டு ப் பணி யகத் தி ல் இடம் பெ ற் ற. ஆயு ர் வே த மரு த் து வத் தை ஏற் று க் கொ ண் ட மு தல் மே ற் கத் தி ய நா டு.

26ல் ஆஜரா க. பல் வே று ஆப் பி ரி க் க நா டு களி ல் நடை பெ ற் று வரு ம்.

இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி, மு தல் உலக போ ரு க் கு ப் பி ன் னர் பொ ரு ளா தா ரப்.

மதல-ஆபபரகக-அநநய-சலவண-பணயகம