அந்நிய செலாவணி வர்த்தக சான்றிதழ் இந்தியா -

Arvind Kejriwal is bloody lier. Divine Exports and Imports.

When Jaitely filed defamation suite in the court, he realised and then made public apology for the fake charges. இந் தி யா மு தல் கோ ல் - வரலா று படை த் தா ர் ஜீ க் சன் - உலக கோ ப் பை யி ல் மு த் தி ரை

கர் நா டகத் தி ல் வரு கி ற 12- ந் தே தி க் கு ள் அமை ச் சரவை. நா ணய மதி ப் பீ டே ‘ அந் நி யச் செ லா வணி ’ என அழை க் கப் படு கி றது.

The ED court in Egmore has refused to relieve Sasikalas husband Natarajan from a case sued by enforcement directorate. Some time back he has thrown many charge sheets both on Arun Jaitely and Reliance Industries.


Business Service. அந்நிய செலாவணி வர்த்தக சான்றிதழ் இந்தியா.


This is a RARE DETAILS BLOG that focus on everything about Tamil language and Tamilans cultures, Amazing News, Scientific News, Tamil Medicines, Cooking Tips, World' s Mystery, Rare History, Sex Education, Electronics Technology, Business, Etc. கூ டு வா ஞ் சே ரி கோ யி ல் வி ழா வி ல் தீ மி தி த் த 3 பக் தர் கள் படு கா யம்.
செ ன் னை : செ ன் னை போ யஸ் கா ர் டனி ல் உள் ள வீ டு ஒன் றி ல் கடத் தல் சி லை தொ டர் பா க போ லீ ஸ் சோ தனை நடத் தி வரு கி றது. அச் சமயம், மத் தி ய வர் த் தக மற் று ம் மி ன் து றை இணை அமை ச் சர் பதவி யை யு ம், மத் தி ய வர் த் தக மற் று ம் தொ ழி ல் து றை இணை அமை ச் சர் பதவி யை யு ம்.

மத் தி ய பட் ஜெ ட் டி ல் தங் கத் தி ன் மூ லம் இந் தி யா வி ன் பொ ரு ளா தா ர. இந் தி யா.

அநநய-சலவண-வரததக-சனறதழ-இநதய