ஜெர்மனி அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு -

This includes cookies from third party social media websites and ad networks. இந் தி யா வி டம் போ து மா ன அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உள் ளதா க.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. அன் னி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அமலா க் கப் பி ரி வு சா ட் சி களை.


Your Blog Description here! ரூ பா ய் மு ழு மா ற் றம் - தே வை நி தா னம்.

ஜெர்மனி அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு. ஜனவரி 2 தே தி யு டன் மு டி ந் த வா ரத் தி ல் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 31, 923 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது.

Le traduzioni di கை யி ரு ப் பு verso altre lingue presenti in questa sezione sono il risultato di una traduzione automatica statistica; dove l' unità essenziale della traduzione è la parola « கை யி ரு ப் பு » in tamil. சு தந் தி ரம் அடை ந் த பி ன் னர் இந் தி யா வி ன் அந் நி ய.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357. மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது.

ஜரமன-அநநய-சலவண-கயரபப