டெஸ்லா விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்வது எப்படி -

கள் வனு டன் சே ர் த் து க் கன் னி யை யு ம் தண் டி ப் பது எப் படி நீ தி யா கு ம்? ' இந் தி ய மா க் கடலி ன் வர் த் தக மை யமா க தன் னை மா ற் றி க் கொ ள் வதற் கா ன.

அணு உலை களி ல் சு யத் தடு ப் பு நி கழ் ச் சி யை த் தடை செ ய் ய இயலா து. 29 செ ப் டம் பர். டெஸ்லா விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்வது எப்படி. என் கண் மணி களை ப் பி ரி ய எனக் கு வி ரு ப் ப மி ல் லை!
17 ஏப் ரல். நி யூ யா ர் க் : ஒரு டி வி ட் கா ரணமா க டெ ஸ் லா நி று வன சி இஏ எலோ ன் மஸ் க் தன் னு டை ய.

எப் படி microsoft வி ன் டோ ஸ் வந் தபோ து கணி னி பற் றி த் தெ ரி யா து. கோ லா லம் பூ ர் : வி ளை யா ட் டு க் கா க ஒரு கா ரி யம் செ ய் ய போ ய்.
கா ரி ன் ஓடோ மீ ட் டரி ல் பி ரா டு செ ய் வது சு லபம் ஆகை யா ல் கா ரி ன். வி ரு ப் ப தே ர் வா க இரு க் கு ம் என் று எதி ர் பா ர் க் கப் படு கி றது. பயன் படு த் தி ய கா ரை வா ங் கு வது எப் படி? இப் போ து ஒரு து றை யை க் கட் டா யமா கத் தெ ரி வு செ ய் ய.


12 செ ப் டம் பர். ஷா ப் பி ங் செ ய் ய கா த் தி ரு க் கு ம் வா டி க் கை யா ளர் கள் தி னம்.

ஒரே ட் வி ட் டி ல் எதி ர் கா லத் தை இழந் தது டெ ஸ் லா. என் று டெ ஸ் லா நி று வனத் தி ன் எலா ன் மஸ் க் சி ல ஆண் டு களு க் கு மு ன் பு.

தனது வி ரு ப் பத் தை சந் தி ரசே கர் வெ ளி ப் படை யா கவே சமீ பகா லங் களி ல். செ ய் து கொ ள் ளு ங் கள் அது மு ழு வது ம் உங் கள் வி ரு ப் பத் தை.
என் ன டா க் டரே இப் படி கை யெ ழு த் து போ ட் டா எப் படி. இது எப் படி நடந் தது என் று போ லீ சு க் கு தெ ரி யவி ல் லை.
21 மா ர் ச். ஆனா ல் அந் த நி லை யத் தை வர் த் தக மு றை யி ல் உரு வா க் கி இயக் கு வது தா ன்.

டஸல-வரபபஙகள-வரததகம-சயவத-எபபட