அந்நிய செலாவணி ஊழல் அரட்டை அறைகள் -

இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. கடந் த வா ரத் தி ன் படி.
14 ஜனவரி. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.
அந்நிய செலாவணி ஊழல் அரட்டை அறைகள். 15 ஜூ லை.

பொ ரு ளா தா ர சு தந் தி ரங் கள் கு றை வா க உள் ள நா டு களி ல் ஊழலு ம்,. 22 செ ப் டம் பர்.

10 செ ப் டம் பர். கடந் த.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

1981ல் இரண் டு அறை கள் கொ ண் ட ஒரு வீ ட் டி ன் மா தா ந் தி ர. 1 ஆகஸ் ட்.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


இதே வே லை க் கு அறி வா ளி களை நி யமி க் கி ன் றன அந் நி ய ஏகா தி பத் தி யங் கள். அன் னி ய செ லா வணி, 1991 என் று தி ரு ம் ப தி ரு ம் ப கூ வகி ன் ற நா யே!

அநநய-சலவண-ஊழல-அரடட-அறகள