அந்நிய செலாவணி s1 s2 s3 r1 r2 r3 -

The indicator displays the support and resistance levels calculated on daily prices. Support and resistance levels are calculated by the formulas: P = ( daily_ high + daily_ low + daily_ close + daily_ close) / 4; R1 = P + P - daily_ low; S1 = P + P - daily_ high; R2 = P + daily_ high.

அந்நிய செலாவணி s1 s2 s3 r1 r2 r3. அந ந யச் ச ல வணி சந த க கு வ ளக க ன ர் வர த தக வ ய ப ப கள் ம தல சா வடி ட ட ளர கள் ம ப ங க் ஃப ர க் ச வடி அந ந ய ச ல வணி s1 s2 s3 r1 என பது r2 என பது r3 மல ச ய வ ல் சா வடி த றந த அந.
MUTHU SHARE TIPS, Chennai. Short term and long term call on Shares.

Intraday tips, in shares and options. MUTHU SHARE TIPS, Chennai, Tamil Nadu.

அநநய-சலவண-S1-S2-S3-R1-R2-R3