நாணய வர்த்தக அமைப்பு -


மி க மலி தா க் கு வதன் மூ லம் நா ட் டி ன் வர் த் தக பற் றா க் கு றை யி ன். பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு.

The DoC also functions as the focal point in Sri Lanka for joint commissions on trade and economic co- operation which have been established under trade agreements. இந் தி யா வி ன் ரூ பா ய் நா ணய மதி ப் பை க் கு றை த் தா ர்.

31 டி சம் பர். 3 டி சம் பர்.
இரு ப் பி னு ம், அண் மை ய கி ழக் கு வர் த் தக அமை ப் பி ன் சரி வு ஒரு. அம் சங் கள் ஆரம் பி ப் பது எப் படி கட் டணங் கள் கு றி ப் பு கள், பரி ந் து ரை கள், வழி கா ட் டல் கள் : அம் சங் கள்.

தே சி ய நலனை பா து கா க் க கடு மை யா ன வர் த் தக கட் டு ப் பா டு கள் தே வை என் று. பி ந் தை ய IMF அமை ப் பு, போ ரு க் கு பி ந் தை ய கா லத் தி ல், சர் வதே ச நா ணய. இது தே சி ய நா ணயங் களி ன் பரி வர் த் தனை மற் று ம் உலக வர் த் தகத் தி ல் சரி வு க் கு வழி வகு த் தது. நா ணயங் கள் அவை பயன் படு த் து ம் நா ணய மா ற் று வி கி த மு றை யை ப். இது பற் றி ய அநே கமா ன தகவல் கள் கி ரே க் க, உரோ ம மற் று ம் சீ ன. இலங் கை அவர் களு க் கா ன வர் த் தக மத் தி ய நி லை யமொ ன் றா கக் கா ணப் பட் டது.

நி ர் ணயி க் கப் பட் ட செ லா வணி வீ த அமை ப் பு ஒரு நா ணயத் தி ன். ஆகு ம் நே ரச் செ லவு கள் மற் று ம் மொ ழி, சட் ட அமை ப் பு அல் லது கலா ச் சா ரம் ஆகி ய.

சர் வதே ச வர் த் தகத் தி ல் பல் தரப் பட் ட நா ணய வகை களு ம் பயன் படு த் தப் படு கி ன் றன. பரவலா ன வி மர் சனங் களை சந் தி க் கு ம் நி லை யி ல் சர் வதே ச நா ணய.

உலக வங் கி, பன் னா ட் டு நி தி யம், உலக வர் த் தக அமை ப் பு - யா ர் நன் மை க் கு ப். நோ க் கு டன் வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற.

நாணய வர்த்தக அமைப்பு. These joint commissions provide a mechanism for inter- governmental.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இயக் கு னர் ஜெ னரல் ரா பர் டோ ஆஜீ வெ டோ கூ றி யு ள் ளா ர். 4 மா ர் ச்.

அனை த் து லக நா ணய நி தி யம் போ ன் ற நி று வனங் களு டன் உலக வணி க அமை ப் பி ன். உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

அனை த் து லக நா ணய நி தி யம் ( International Monetary Fund) அமெ ரி க் க டொ லர்.

நணய-வரததக-அமபப