பங்கு விருப்பங்களை ஒதுக்கீடு -

சந் தை ப் பொ ரு ளா தா ரமொ ன் றி ற் கு ம் கட் டளை களா ல் வழி நடத் தப் படு ம். தமி ழகத் தி ன் வளர் ச் சி யி னை மா தி ரி யா க எடு த் து க் கொ ள் ள.

10 days ago · எல் ஐசி நி று வனத் து க் கு பங் கு கள் ஒது க் கீ டு செ ய் வது தொ டர் பா க. பொ து த் து றை நி று வனங் களி ன் பங் கு வி லக் கல் மூ லம் ம் நி தி.


Mar 29, · Watch video · The fear of his elder brother' s death starts to haunt an innocent, hearing impaired guy after they both join forces to overthrow the unlawful 30 year long regime of their village' s president. May 17, · Watch video · Jong- su, a part- time worker, bumps into Hae- mi while delivering, who used to live in the same neighborhood.


பங்கு விருப்பங்களை ஒதுக்கீடு. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

ஒன் றி ன் கீ ழ் ஒன் றா க அல் லது ஒன் றி ன் மே ல் ஒன் றா கப் பல படி வரி சை. ஒவ் வெ ா ரு மா தி ரி, ஒரு தனி ப் பட் ட மதி ப் பு மி கு ந் த உள் ளது வணி க வே று வரி உரு வா க் க வழங் கு நர் உதவு கி றது, மற் று ம் நு கர் வே ா ர் சே வை வி ரு ப் பங் களை பல் வே று வழங் கு கி றது.

Hae- mi asks him to look after her cat while she' s on a trip to Africa.
பஙக-வரபபஙகள-ஒதககட