அந்நிய நேரடி முதலீடு -

கா ப் பீ ட் டு தரகு து றை யி ல் 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி. இந் தி ய அரசு உணவு பொ ரு ட் கள் வி ற் பனை செ ய் யு ம் ( Food only Retail) சி ல் லறை.

அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( Foreign direct investment, FDI) ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு நா ட் டு நபரோ நி று வனமோ தயா ரி ப் பு அல் லது வணி கத் து றை யி ல் நே ரடி யா க மு தலீ டு. 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல்.
6 days ago · கா ப் பீ ட் டு தரகு து றை யி ல் 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு. From wiki: In 1870, 70- 80 percent of the US population was employed in agriculture.

As of, approximately 2- 3 percent of the population is directly employed in agriculture. கா ப் பீ ட் டு தரகு து றை யி ல் 100% அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு : மத் தி ய அரசு பரி சீ லனை. அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு கு றை வு மற் று ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை. அந்நிய நேரடி முதலீடு.

32 billion in, data from the Department of Industrial Policy and Promotion ( DIPP) showed. அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( fdi) மற் று ம் வெ ளி நா ட் டு நி று வன.

Foreign direct investment ( FDI) in India grew 18 per cent during to touch $ 46 billion against $ 39.

அநநய-நரட-மதலட