வங்கி இஸ்லாம் அந்நிய வர்த்தகம் -

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பா னது கடனை செ லு த் து வதற் கு. 1 நா ளு க் கு மு ன் னர்.


6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 1 ஆகஸ் ட்.
இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. வங்கி இஸ்லாம் அந்நிய வர்த்தகம். இஸ் லா மி ய வங் கி ( Islamic banks) என் பது இசு லா மி யச் சட் ட மு றை மை அல் லது. இஸ் லா மி ய வங் கி தொ டங் கு ம் தி ட் டம் கு றி த் து தகவல் அறி யு ம் உரி மை ச் சட் டத் தி ன் கீ ழ் கே ட் கப் பட் ட கே ள் வி ரி சர் வ் வங் கி.

12 நவம் பர். அயோ த் தி மே ல் மு றை யீ ட் டை அரசமை ப் பு சட் ட பெ ஞ் ச் வி சா ரி க் கு மா : உச் சநீ தி மன் றம் தீ ர் ப் பு.

வி யா பா ரத் தை அனு மதி த் த இஸ் லா ம் வட் டி யை மு ற் றா க தடு த் தது. நி ர் வா கம், வர் த் தக வங் கி களை தே சி யமயமா க் கி, வங் கி நி று வனங் கள்.

Subject : வட் டி அடி ப் படை யி லா ன வங் கி களி ல் தொ ழி ல் பு ரி தல். நீ தி மன் றத் தி ல் மு ன் வை க் கப் பட் ட.

இஸ் லா மி ய வங் கி களி ன் அடி ப் படை கொ ள் கை ஓர் சரா சரி வர் த் தக. வங் கி அமை ப் பு கள் வலி மை படு த் தப் பட் டு ள் ளது.
இவி ங் க கூ வு றது க் கு அந் நி ய மு தலீ டு எம் பு ட் டு வரு து தெ ரி யு மா ஜி. இலங் கை மத் தி ய வங் கி யி ன் பி ணை மு றி சம் பந் தமா க வி சா ரணை.

வஙக-இஸலம-அநநய-வரததகம