எக்செல் பயன்படுத்தி backtesting வர்த்தக உத்திகள் - Backtesting

இ​ தை இப் படி ச். நூ ல் வகை, கணி னி யி யல்.

பயன் பா ட் டா ளர் களா ல் பல Functions பயன் படு த் த இயலு ம் என் றா லு ம்,. 4 பி ப் ரவரி.


தமி ழ் மூ லம் MS Excel. ஆசி ரி யர், றமணன்.
பயன் படு த் தி கட் டு ப் பா ட் டு உறு ப் பு கள் வசதி யா ன இடம் உள் ளது. மை க் ரோ சா ப் ட் எக் ஸ் செ ல் சு ரு க் கமா க அறி யப் படு ம் மை க் ரோ சா ப் ட் ஆபி ஸ் எக் ஸ் செ ல் மை க் ரோ சா ப் ட் டி னா ல் உரு வா க் கப் பட் டு.
நூ லக எண், 5202. மொ ழி, தமி ழ்.
எக்செல் பயன்படுத்தி backtesting வர்த்தக உத்திகள். வெ ளி யீ ட் டா ளர், Quick Tec Academy.

இரண் டா வதா க இந் த எண் ணி க் ை கை ய RIGHT உடன் பயன் படு த் தி நமக் கு. மை க் ரோ சா ப் ட் எக் செ ல் – ஒரு பல் நோ க் கு மெ ன் பொ ரு ள் வி ரி தா ள் கள். அதா வது ஒரு ​ வொ ர் க் - ஷீ ட் டி ல் கு றி ப் பி ட் ட ​ செ ல் க​ ளை மட் டு ம் அடு த் தவர் பயன் படு த் த அனு மதி க் க ​ வே ண் டு ம்.
எகசல-பயனபடதத-BACKTESTING-வரததக-உததகள