தரகர் அந்நிய செலாவியா இந்தோனேஷியா - தரகர


இந் தோ னே சி யா வி ல் உள் ள லம் பா க் என் ற தீ வி ன் இன் று தி டீ ரெ ன நி லநடு க் கம் ஏற் பட் டது. இது 7 ரி க் டர் அளவு கோ லி ல் பதி வா கி. இந் தோ னே சி யா வி ல் நி லநடு க் கத் தை த் தொ டர் ந் து ஏற் பட் ட சு னா மி யி ல் சி க் கி உயி ரி ழந் தோ ர் எண் ணி க் கை 384 ஆக உயர் ந் து ள் ளது. தரகர் அந்நிய செலாவியா இந்தோனேஷியா.

6 ஆகஸ் ட். இந் தோ னே ஷி யா : பரவலா ய் நடக் கு ம் பெ ண் ணு று ப் பு சி தை ப் பு · இந் தோ னே ஷி ய பு கை யி லை : வி ஷமா கு ம் கு ழந் தை கள் வா ழ் வு.

29 செ ப் டம் பர். 5 ஆகஸ் ட்.

இந் தோ னே ஷி ய நி லநடு க் கம் : பலி 91 ஆனது இந் தோ னே ஷி யா, நி லநடு க் கம், லோ ம் போ க் மற் று ம் பா லி தீ வு கள், இந் தோ னே ஷி ய. 4 அளவி ல் ஏற் பட் ட தி டீ ரெ ன நி லநடு க் கத் தா ல் 10.

இந் தோ னே சி யா வி ல் உள் ள லம் பா க் தீ வி ன் அரு கே இன் று அதி கா லை யி ல் ரி க் டர் 6. 29 ஜூ லை.

தரகர-அநநய-சலவய-இநதனஷய