அந்நிய செலாவணி ஸ்லிங்ஷாட் ஈ -


ஐக் கி ய தே சி ய கட் சி யி ன் வழி நடத் தல் 10வரு டங் களு க் கு. 23 அக் டோ பர்.

அந்நிய செலாவணி ஸ்லிங்ஷாட் ஈ. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. கடந் த.


4 டி சம் பர். 14 ஜனவரி.
அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ஒரே வா ரத் தி ல் 1. 4பி ல் லி யன் டொ லர் கு றை ந் து ள் ளது.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
அநநய-சலவண-ஸலஙஷட-ஈ