நல்ல விருப்பங்கள் வர்த்தக புத்தகங்களை -


நல் ல கா ற் றை ச் சு வா சி க் க வழி செ ய் ய வே ண் டு ம். கரு வு வி லு ரு க் கு ம் சீ தை களை கொ ல் லு ம் ரா வணர் களா க நா ம்.


வா ழ் க் கை க் கடலு க் கு நடு வே தீ வை ப் போ ல நீ அரண் செ ய் து கொ ள், ஊக் கமு ம் அறி வு ம் உடை யவனா ய் இரு. மு த் தை யா – வர் த் தக சே ம் பர் சா ர் பு சந் தீ ப் தீ க் சி த் – கா ங் கி ரஸ் மது யக் சி – கா ங் கி ரஸ்.


தவறு வது மனி த ஆகி றது, ஆனா ல் உண் மை யி ல் ஃபவு ல் வி ஷயங் கள், நீ ங் கள் ஒரு கணி னி வே ண் டு ம். Easily share your publications and get them in front of Issuu’ s.

இந் த நி லை யி ல் தற் போ து படத் தி ன் போ ஸ் டர் கள் வெ ளி யா கி யு ள் ளன. சு மா ர் 100 மீ ட் டர் தொ லை வி ற் கு மு ழங் கை வரை யி லா ன மா தி ரி க் கை கள் ஓடி க் கொ ண் டே இரு ந் தன.

நல்ல விருப்பங்கள் வர்த்தக புத்தகங்களை. சொ ந் த.


The Food topic here on FFCRM is full of tasty dishes by our wonderful community of chefs turned writers ( or is it writers turned chefs? Delicious, original recipes for breakfast, lunch, and dinner.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. எப் போ தோ கனவி ல் கண் டதை போ ன் று இரு ந் தது அந் த இடம்.
அபு தா பி க் கு அரு கி ல் உள் ள ஃபு டா ய் சி என் ற தீ வை இவரது தந் தை.
நலல-வரபபஙகள-வரததக-பததகஙகள