எப்படி அந்நிய செலாவணி வர்த்தக வரைபடங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் -

எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம் தொ டர் பு பட் டது. நா டு களு க் கு இடை யே தா ரா ள வர் த் தக கா லத் தி ல் ஏற் று மதி.

நா ணய வர் த் தக பு ரி ந் து கொ ள் ள எப் படி. நா டு களு க் கு இடை யே தா ரா ள வர் த் தக கா லத் தி ல் ஏற் று மதி.

நா ன் ஒரு வர் த் தக என் று அனை வரு க் கு ம் அதே பி ரச் சி னை களை. சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம்.
எப் படி அந் நி ய செ லா வணி பற் றி அறி ய. உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள்.


அந் நி ய செ லா வணி scalping ஒரு நா ள் வர் த் தக நு ட் பமா கு ம் எங் கே அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகர் ஒரு வர் த் தக செ யல் படு த் து கி றது மற் று ம் சி ல நே ரங் களி ல் நி மி டங் களி ல் அல் லது வி நா டி களி ல் வெ ளி யே றவு ம். எப்படி அந்நிய செலாவணி வர்த்தக வரைபடங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
டி ஜி ட் டல் சந் தை. BitCoin LiteCoin Ethereum வா ங் க இன் று நம் பங் கா ளி கள் இரு ந் து!
எபபட-அநநய-சலவண-வரததக-வரபடஙகள-பரநத-களள-வணடம