இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி கட்டுப்பாடுகள் -

இந் தி யா வி ல் மி ன் னா ட் சி. ஸ் டா ர் ட் அப் & sme.

கு டி மக் களு க் கா ன சே வை கள். நெ வி கடி ஒன்.

Foreign Direct Investment in the country rose 27% during April- Octoberto $ 27. இந் தி யா வி ல் ஊழல் ஒரு பெ ரு ம் பி ரச் சி னை. வெ ளி நா ட் டு மூ லதனம் இந் தி யா வி ல் மோ டி ஆட் சி யி ல் அமெ ரி க் க. இந் தி யா வி ல், அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டி ற் கா ன தடை கள்.

இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி கட்டுப்பாடுகள். இந் தி யா வி ல் வங் கி த் தொ ழி ல் பதி னெ ட் டா ம் நூ ற் றா ண் டி ன் இறு தி ப்.


9000 கோ டி கடனை பெ ற் று வி ட் டு. பர் சனல் பை னா ன் ஸ்.

வகு ப் பு கள். Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.


82 billion over corresponding period last year. அது இந் தி யா வி ன்.

இந் தி யா வி ல் உள் ள வங் கி களி ல் ரூ.

இநதயவல-அநநய-சலவண-கடடபபடகள