தானியக்க கைரேகை அந்நிய செலாவணி -

Neram Nalla Neram : Astrologers response to Viewers Queries A Tamil astrology show in which astrologers not only answer to the queries about your sun sign, but they share information about Vaasthu Saasthra, tips to follow. செ ன் னை : உங் கள் வெ ற் றி கை களி ல் இரு க் கு ம் போ து கை ரே கை களி ல் ஏன் தே டு கி றீ ர் கள் என் பா ர் கள். கை ரே கை பா ர் த் து பலன். கை ரே கை ஜோ சி யம் பா ர் ப் பது இவ் வளவு எளி மை யா Palm Reading in Tamil ( Palmistry) - Duration: 4: 45.

தானியக்க கைரேகை அந்நிய செலாவணி. தி ரு மண ரே கை உங் கள்.

14 ஜனவரி. 20 செ ப் டம் பர்.

கை ரே கை உங் களை பற் றி என் ன சொ ல் லு து Subscribe for more videos. Thamizh Naadu 29, 563 views · 4: 45.


கை ரே கை சா த் தி ரம் அல் லது கு றி பா ர் த் தல் என் பது கை ரே கை யை ஆரா ய் வதன் மூ லமா க ஒரு வரி ன் எதி ர் கா லத் தை யு ம், கு ணத் தை யு ம்.
தனயகக-கரக-அநநய-சலவண