பங்கு விருப்பங்களை கணக்கிடுதல் இல்லை -

It does not provide financial product recommendations or. In is strictly an informational website about investment planning, personal finance and business opportunities.


Aug 03, · பங் கு சந் தை மற் று ம் பங் கு வர் த் தகத் தை பற் றி தெ ரி ந் து கொ ள் ள. மா ற் று : இது அதே பங் கு உரு ப் படி யை கூ டு தல் பெ யர் ; நீ ங் கள் தட் டச் சு பெ யர் அல் லது மா ற் று மூ லம் அல் லது இந் த பங் கு உரு ப் படி யை அணு க மு டி யு ம்.
இல் லை. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.


பங்கு விருப்பங்களை கணக்கிடுதல் இல்லை. I taught an undergraduate course called Computer as an Analysis Tool, which is on business modelling and data- driven decision support.


சமு தா யம் மே ம் பா டு. I just finished my first term as a professor at Singapore Management University.

இதனா ல் பணி யா ளர் கள் இடை யே எழு ம் கே ள் வி என் னவெ ன் றா ல், இதே பங் கு வீ தம் ஏன் மு ன் னா ள் பணி யா ளர் களு க் கு இல் லை என் பது தா ன். வீ ட் டி ல் எழு து வதற் கா ன சூ ழல் கி டை க் கா த எழு த் தா ளர் களே அதி கம்.


நீ ங் களு ம் இது போ ல் சம் பா தி க் க என் னை தொ டர் பு. சமு தா ய மே ம் பா ட் டி ல் இலக் கி யத் தி ன் பங் கு.
பஙக-வரபபஙகள-கணககடதல-இலல