மூலதனம் அந்நிய செலாவணி காம் uk லிமிடெட் பெற - லதனம


அச் சடி த் தல் & மி ன் டி ங் கழகம், இந் தி யா லி மி டெ ட் இல் ரூ பா ய். தொ டர் ந் து இந் தி ய சந் தை யி ல் தங் கள் மூ லதனத் தை மு தலீ டு செ ய்.
கடந் த. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.

14 ஜனவரி. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 23 அக் டோ பர்.


யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 4 டி சம் பர்.


இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். மூலதனம் அந்நிய செலாவணி காம் uk லிமிடெட் பெற.

செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. இதன் மூ லதனம் மு ற் றி லு ம் தொ டக் கத் தி ல் 100 ரூ பா ய் கொ ண் ட பங் கு களா கப்.
சே ர் க் கப் பட் ட பி றகே அட் டவணை வங் கி கள் பட் டி யலி ல் இடம் பெ று ம்.
மலதனம-அநநய-சலவண-கம-UK-லமடட-பற