அந்நிய செலாவணி பேச்சு ரேடியோ -

அந்நிய செலாவணி பேச்சு ரேடியோ. The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. Please improve this article and discuss the issue on the talk page.
கணே சன். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.


அந் நி ய மு தலீ டு வே ண் டு ம் என் பதற் கா க வி ஷத் தை வி ற் பதை. க அரசு போ ட் ட.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. பண மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி க் கு பி ன் னர் தற் போ து நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி மதி ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது.

இந் தப் பே ச் சி ல் வரு ம் பல வி ஷயங் களை அவர் கி ட் டத் தட் ட Frontline- ல். கொ ழு ம் பு.
வணி கம். ஆல் இந் தி யா ரே டி யோ செ ன் னை வா னொ லி நி லை யத் தி ல் ' வா சி த் ததி ல் நே சி த் தது '.

கடந் த. அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி களி ல் ஈடு பட் ட சி ல பெ ரு ம் பு ள் ளி கள் கை தா னா ர் கள். 18 ஜூ ன். பு தி ய செ ய் தி கள்.

Android மொ பை லு க் கா ன எமது NASPF Lanka ரே டி யோ 24X7 அப் ளி கே சனை PlayStore இல். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அதி மு க அம் மா கட் சி து ணை பொ து ச்.

டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு சரி வை க் கண் டு வரு கி றது. அவர் கள் பே ச் சை அவதா னி த் து, சரி யா ன - தெ ளி வா ன பதி ல்.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. ஈரா ன் நா ட் டி ன் தெ ன் மே ற் கு பகு தி யி ல் ரா ணு வ அணி வகு ப் பி ன் மீ து மர் ம நபர் கள் நடத் தி ய து ப் பா க் கி ச் சூ ட் டி ல் சு மா ர்.


மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது. மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது.
LISTEN RADIO NOW! ரே டி யோ ஜா க் கி யா க ஆசை ப் படு ம் நடி கை.
இந் தப் பி ன் னணி களு டன் தா ன் கொ ழு ம் பு ரே டி யோ என் ற பெ யரி ல் 1925 ஆம் ஆண் டி ல். கரு ணா நி தி க் கு அரசு மரி யா தை கி டை த் தது அ.

இயங் கு வதா க கா ங் கி ரஸ் தலை வர் ரா கு ல் கா ந் தி கூ று வது பொ று ப் பற் ற பே ச் சு - இல. பி ரா ன் சி ல் கா ணா மல் போ ன பி ரி த் தா னி ய ரக் பி வீ ரர் ஒரு வர் ஏரி.

1, 000 கோ டி வரை அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டி த் தரு கி றது. 4 டி சம் பர்.

வீ ட் டு உபயோ க ஜவு ளி க் கு அடு த் தபடி யா க நா ட் டி ற் கு அந் நி ய. கா ர் உட் பட அந் நி ய செ லா வணி நா ட் டி ல் இரு ந் து செ ல் லக் கூ டி ய இறக் கு மதி யை.

பி ரதமர் - கூ ட் டமை ப் பு மு க் கி ய பே ச் சு [ Wednesday. வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 29 செ ப் டம் பர்.
சு மா ர் ரூ. ஆனா ல் உடனே யே " நா ன் அந் நி யச் செ லா வணி பி ரச் னை யி ல் நே ரத் தை.

14 ஜனவரி.

அநநய-சலவண-பசச-ரடய