அந்நிய செலாவணி மதிப்பீட்டு கட்டமைப்பு sap -

The SAP Next- Gen program is an innovation platform for the SAP ecosystem enabling companies, partners and universities to connect and innovate with purpose linked to the UN Global Goals. SAP ERP, SAP Public Sector, SAP Defense and Security, SAP Higher Education & Research, SAP Retail, SAP Utilities, SAP Banking Services: Analytical Banking, SAP Insurance, SAP Automotive, SAP Banking Services: Transactional Banking, SAP Consumer Products, SAP Software, SAP PLM, SAP ME.

SAP S/ 4HANA combined with SAP SuccessFactors provides instant insight into Finance and HR combined. Explore SAP product documentation and Learning Journeys for all businesses/ industries, find answers to your questions, and more! Learn more about SAP Next- Gen. The Substance Abuse Professional ( SAP) is a person who evaluates employees who have violated a DOT drug and alcohol program regulation and makes recommendations concerning education, treatment, follow- up testing, and aftercare. From strategic planning and software licensing, through implementation and cloud managed services, we optimize the SAP experience. Simplify enterprise data management, increase data accuracy, and reduce your total cost of ownership with a single solution.

With more than 1, 000 SAP engagements globally, our team has the expertise to help you get the most out of your application environment and drive results. Bring the Digital Core of your business together with SAP S/ 4HANA Cloud by connecting your people, your suppliers, partners and customers.


SAP Master Data Governance Gain a single, trusted view of your data and address digital, analytical, and operational challenges head on. படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images.

அந்நிய செலாவணி மதிப்பீட்டு கட்டமைப்பு sap. மு தல் கடனை தி ரு ப் பச் செ லு த் த வே ண் டு ம்.

அநநய-சலவண-மதபபடட-கடடமபப-SAP